Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.

Verzameling van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld door ons deze informatie te verstrekken. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie of verwijdering van deze gegevens te eisen. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken. Bovendien hebt u het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Bovendien hebt u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in het volgende privacybeleid.

2. hosting en content delivery netwerken (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan gaan om IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens die door een website worden gegenereerd.

Het gebruik van de hoster is voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om haar prestatieverplichtingen na te komen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

We gebruiken de volgende hoster:

Mittwald CM Service GmbH & Co. KG
Königsberger Strasse 4-6
32339 Espelkamp

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Om de verwerking van de gegevens te garanderen, hebben we een contract voor de verwerking van de bestelling gesloten met onze gastheer.

3. algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Noot over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

Aqua Monaco Ltd
Inbrekerstraat 3
81667 München

Telefoon: +49 (0) 8989083690
e-mail: info@aquamonaco.com

Verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagduur

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een meer specifieke bewaartermijn is vastgelegd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld, niet meer van toepassing is. Indien u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking herroept, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet meer van toepassing zijn.

Opmerking over de overdracht van gegevens naar de VS

Onze website bevat onder andere tools van bedrijven uit de VS. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de servers van deze bedrijven in de VS. Wij willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens vrij te geven aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan dus niet worden uitgesloten dat de Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame (artikel 21 van het DPA)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN KUNST WORDT UITGEVOERD. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE, MET INBEGRIP VAN PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVELIJKE WETTELIJKE BASIS WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ KUNNEN AANTONEN DAT ER DWINGENDE REDENEN ZIJN VOOR DE VERWERKING DIE BESCHERMING VERDIENEN EN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF TENZIJ DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 DSGVO).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM U TE ALLEN TIJDE TE VERZETTEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DEZE MARKETING, MET INBEGRIP VAN DE PROFILERING, VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DEZE DIRECT MARKETING INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van inbreuken op de gegevensbeschermingsautoriteiten hebben de betrokken personen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, de plaats waar zij werken of de plaats waar de vermoedelijke inbreuk is gepleegd. Dit recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als exploitant van de site stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

Recht op beperking van de verwerking

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Hierzu können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung besteht in folgenden Fällen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de beoordeling heeft u het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/wordt uitgevoerd, kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beperken in plaats van te verwijderen.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor het uitoefenen, verdedigen of doen gelden van juridische claims, heeft u het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken in plaats van deze te verwijderen.
  • Indien u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 lid 1 DSGVO, moet een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet duidelijk is wiens belang zwaarder weegt dan het belang van de partijen, heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

4. gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen cookies van derde partijen ook op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site binnenkomt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten van de derde partij (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gevraagde functies uit te voeren (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO, tenzij er een andere wettelijke basis wordt gegeven. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en optimale dienstverlening. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, zal het opslaan van de betreffende cookies uitsluitend plaatsvinden op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • Browsertype en -versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Gastheernaam van de toegang tot de computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 letter b DSGVO indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO), op voorwaarde dat de aanvraag is gedaan.

De gegevens die u ons via contactaanvragen toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag te herroepen of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw aanvraag is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registreren om gebruik te maken van extra functies op de site. Wij zullen de gegevens die voor dit doel zijn ingevoerd alleen gebruiken voor het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte gegevens die tijdens de registratie worden gevraagd, moeten volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals wijzigingen in de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze manier te informeren.

De tijdens de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de door de registratie vastgestelde gebruikersrelatie en, indien nodig, voor het initiëren van verdere contracten (artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO).

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd en worden vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

5. sociale media

Instagram-plugin

De functies van de Instagram-service zijn op deze website geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland geïntegreerd.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de sites, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Indien de juiste toestemming is gevraagd, worden de gegevens uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO verwerkt; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. De details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Instagram Privacybeleid: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de beheerder van de website in staat om het gedrag van de bezoekers van de website te analyseren. Daarbij ontvangt de exploitant van de website verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Google kan deze gegevens combineren in een profiel dat is toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn of haar eindapparaat.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of vingerafdrukken van het apparaat). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Dit analyse-instrument wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. De details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

browser plugin

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderafhandeling

Wij hebben een contract met Google gesloten voor de verwerking van bestellingen en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de "demografische kenmerken" van Google Analytics om de bezoekers van de website te helpen bij het vinden van passende advertenties binnen het advertentienetwerk van Google. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afgeleid van de op interesse gebaseerde reclame van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet met een bepaalde persoon in verband worden gebracht. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account te wijzigen, of in het algemeen verbieden dat Google Analytics uw gegevens verzamelt zoals beschreven in het gedeelte "Opting out of data collection".

Opslagduur

Bij Google opgeslagen gebruikers- en gebeurtenisgegevens die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID) of reclame-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Zie de volgende link voor details: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Facebook-pixel

Deze website maakt gebruik van Facebook's bezoekersactiepixels om de conversie te meten. Deze dienst wordt geleverd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Hierdoor kan het gedrag van de bezoekers van de site worden gevolgd nadat ze zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder door te klikken op een Facebook-advertentie. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook Ads worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamecampagnes worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor zijn eigen reclamedoeleinden, volgens het Facebook Data Gebruiksbeleid kan gebruiken. Hierdoor kan Facebook advertenties toestaan op pagina's binnen en buiten Facebook. Dit gebruik van de gegevens kan niet door ons als exploitant van de site worden beïnvloed.

Het gebruik van Facebook-pixels is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. De details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

In het privacybeleid van Facebook vindt u meer informatie over hoe u uw privacy kunt beschermen: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook gebruik maken van de remarketingfunctie "Aangepast publiek" in de sectie Advertentie-instellingen onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen uitschakelen. Je moet ingelogd zijn op Facebook om dit te kunnen doen.

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7e Nieuwsbrief

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is een dienst waarmee onder andere het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Als u gegevens invoert met het oog op het ontvangen van nieuwsbrieven (bijvoorbeeld een e-mailadres), worden deze gegevens opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbrief campagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die met MailChimp is verstuurd, maakt een bestand in de e-mail (het zogenaamde web-beacon) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Op deze manier kan worden bepaald of er een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links zijn aangeklikt. Verder wordt er technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van opvragen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Het wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers.

Als u geen analyse van MailChimp wilt ontvangen, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor voorzien we in elk nieuwsbrief bericht een overeenkomstige link. Verder kunt u zich direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons voor de aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekt, worden door ons of door de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en van de distributielijst van de nieuwsbrief wordt verwijderd nadat u uw aanmelding hebt opgezegd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. De details zijn hier te vinden: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#9._Jurisdiction-Specific_Terms.

Nadat u van de distributielijst van de nieuwsbrief bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener in een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke eisen bij het versturen van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang.

Meer details vindt u in het privacybeleid van MailChimp onder: https://mailchimp.com/legal/terms/.

8. plugins en gereedschap

Vimeo

Deze website maakt gebruik van plugins van het videoportaal Vimeo. De provider is Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer u een van onze sites bezoekt die is uitgerust met een Vimeo video, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de Vimeo-server welke van onze pagina's u heeft bezocht. Vimeo verkrijgt ook uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent ingelogd op Vimeo of geen account heeft bij Vimeo. De door Vimeo verzamelde informatie wordt overgebracht naar de Vimeo-server in de VS.

Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, staat u Vimeo toe uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen van uw Vimeo account.

Vimeo maakt gebruik van cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. vingerafdrukken van apparaten) om de bezoekers van de website te herkennen.

Vimeo wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, op "legitieme zakelijke belangen". De details zijn hier te vinden: https://vimeo.com/privacy.

Voor meer informatie over hoe we omgaan met gebruikersgegevens, zie het Vimeo privacybeleid op https://vimeo.com/privacy.

nl_NLNederlands